سود پرک چیست و صادرات سود پرک

سود پرک چیست و صادرات سود پرک

/post-9

سود پرک دارای فرمول مولکولی NaOH  میباشد.