سویامید فتی اسید دی اتانول آمید چیست

سویامید فتی اسید دی اتانول آمید چیست؟

/post-7

فرمول شیمیایی سویامید فتی اسید دی اتانول آمید CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2 در گروه آمیدها قرار میگیرد.