فروش لورامید

فروش لورامید

/post-8

لورامید یک ماده  تجاری دارای فرمول شیمیایی C16H33NO3  میباشد.