کاربرد و مصارف بوتیل گلایکول

فروش، کاربرد و مصارف بوتیل گلایکول

/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84

در واقع میتوان گفت بوتیل گلایکول، یک الکل طبیعی بوده که استخراج شده از نفت می باشد.